Thursday, June 11, 2015

One year in Burma! Un an în Birmania!

text tradus și în română 

One year ago, on the 11th of June, we arrived in Myanmar.
When touching down in Yangon we had a mix of emotions and feelings but what I remember still today is that we were both very tired. The tiredness remained for many months. Like the rain that just started to intensify when we arrived.

I started a blog. The idea behind it was to bring the country and its people closer to my family and friends back home. The first year of blogging was inspired mostly by the places we visited and I hope I was able to "show" you some beautiful areas throughout Myanmar and beyond.
As you have noticed I enjoy having fun with my camera so I showcase below my favourite pictures, some of which you may already have seen on the blog. Each of them has a short story that goes with it, or I was experiencing different emotions when I took the picture.
And do not miss the conclusion at the end!

Cu un an în urmă, pe 11 iunie, am ajuns în Myanmar.
 
Aterizând în Yangon, emoții și sentimente diverse ne-au copleșit, iar ce îmi amintesc încă astăzi este că eram amândoi foarte obosiți. Obosiți am rămas încă multe luni. La fel și ploaia care a început să se intensifice când am ajuns.
 
Am început să scriu pe blog. Ideea era să aduc țara și locuitorii mai aproape de familia și prietenii de acasă. În anul în care a trecut am fost inspirată îndeosebi de locurile vizitate. Eu sper să fi reușit să vă "arăt" niște zone frumoase ale Myanmarului, dar și unele din afara țării.
 
După cum ați observat îmi place să fotografiez. Astfel, mai jos se află pozele mele preferate, pe unele poate le-ați văzut deja pe blog. Fiecare fotografie are o scurtă poveste sau am trăit diferite emoții atunci când am hotărât să fac poza.
 
Și nu rata concluzia de la sfârșit!
 
January
Beauty

This beautiful girl was selling jade necklaces to tourists waiting for a boat to take them to the former royal capital, Ava. You will surely agree that the beautiful painted face and the Aung San Suu Kyi’s style roses attract the eyes. The thanaka paste was used in an artistic way which is rarely seen.

She was friendly, smiled a lot and was happy to talk to tourists and let them photograph her. The girl spoke basic English and learnt some phrases in French and German from the tourists. She sat at the pier being one of the first ones to spot the new tourists. I liked her openness and I immediately noticed the smart look in her eyes. Sometimes I wonder if she is still there waiting to welcome new tourists. Weeks later I found a picture of that same girl in an in-flight magazine when flying in Asia.

With this picture I won the "Myanmar through MY eyes" amateur photo competition in June this year.

Ianuarie
Frumusețe

Această fată frumoasă vindea coliere din jade turiștilor care așteptau barca să îi ducă în vechea capitală regală, Ava. Sigur sunteți de acord că fața pictată frumos și trandafirii din păr după stilul lui Aung San Suu Kyi îți atrage privirea. Modul în care îi este pictată fața cu thanaka este rar întâlnit.

Ea era prietenoasă, zâmbea des, era fericită să vorbească cu turiștii și să fie fotografiată. Fata vorbea o engleză simplă și învățase niște fraze în franceză și germană de la turiști. Stătea pe chei, fiind printre cei dintâi să-i întâmpine pe noii turiști. Mi-a plăcut faptul că avea o fire deschisă și imediat am văzut privirea inteligentă din ochii ei. Câteodată mă întreb dacă încă așteaptă în același loc turiștii. Săptămâni după am găsit o poză cu fața ei într-o revistă de la bordul unui avion în timp ce călătoream în Asia.

În luna iunie a acestui an am câștigat cu această poză expoziția de fotografie pentru amatori "Myanmarul Văzut prin Ochii Mei".

 

February
Curiosity

The boy in the below picture was studying our group of three when we passed by his house in the village of Kinpun at the base of Mount Kyaiktiyo on which the Kyaiktiyo Pagoda is perched (also known as the Golden Rock). His eyes followed us along the road, his body staying still with amazement. This curiosity I found it on many other faces, both young and old, when travelling around the country or even walking in Yangon.

The people stare, many having never seen a Westerner except in newspapers or maybe television, coming from rural areas without any contact with tourists. It happens many times that people stop you and ask to have a picture with you. Sometimes entire groups of young students on their study trip encircle you and ask for a picture. Nowadays the mobiles are very popular and young people just love to pose next to you.

Februarie
Curiozitate

Când am trecut prin fața casei sale, aflată în satul Kinpun la baza muntelui Kyaiktiyo pe care este așezată pagoda Kyaiktiyo, băiatul din poza de mai jos a studiat grupul nostru format din trei persoane. Ochii lui ne-au urmărit de-a lungul drumului, corpul fiind încremenit de uimire. Această curiozitate am găsit-o pe multe alte fețe, atât tinere cât și mai în vârstă, când călătorim prin țară sau chiar prin Yangon.  

Oamenii se zgâiesc, mulți nevăzând un vestic înainte cu excepția ziarelor sau poate a televizorului, venind din zone rurale fără nici un contact cu turiștii. Se întâmplă de multe ori să te oprească diverse persoane și să te roage să facă o poză cu tine. Câteodată chiar grupuri întregi de elevi te înconjoară pentru o poză. Acum telefoanele mobile sunt foarte populare, iar oamenilor le place să pozeze alături de tine.
 March
Serenity

This baby boy was peacefully sleeping on his mother’s lap while she was praying at the Shwedagon pagoda. Sleeping is very much done in public here. And nobody is bothered by the noise or even the indiscreet looks of the strangers. Because of the light, noise and the heat people wake up very early and are tired already before noon. They doze off at the most random places wherever they feel sleepy. Many times in Yangon we have the feeling the locals live like in a big village where everything is done in common: washing, sleeping, eating, praying.

Martie
Seninătate

Acest băiețel dormea liniștit în poala mamei sale în timp ce ea se ruga în pagoda Shwedagon. Aici este normal să dormi în locuri publice și nimeni nu este deranjat de zgomot sau de privirile indiscrete ale străinilor. Din cauza luminii, a zgomotului și a căldurii oamenii se trezesc foarte devreme și sunt deja obosiți înainte de prânz. Ațipesc la întâmplare, oriunde li se face somn. De multe ori în Yangon avem impresia că localnicii se află într-un sat mare unde totul se face în comun: spălarea, dormitul, mâncarea și rugăciunea.
 


April
Shyness

The story behind this picture is one of chasing. First the girl and her friends chased us to sell us plastic bags to put our flip-flops in while visiting the Shwedagon pagoda. It ended up by me chasing her with my camera finally managing to get a snapshot of her pretty face. She was chatty and bold but in the same time very shy to pose for a picture. It happens many times that people are shy especially with foreigners. Sometimes to hide the shyness they start laughing. Like a smile, the affirmative answer, yes, may have so many meanings in Myanmar! Indeed the Burmese people will rarely say no to you. One has to learn the different ways in which people say yes and figure out the meaning behind it.

Aprilie
Sfiala
Povestea din spatele acestei poze este una de urmărire. La început fata din poză și prietenii ei ne-au urmărit insistând să ne vândă pungi de plastic în care să ne punem șlapii în timp ce vizitam pagoda Shwedagon. S-a încheiat cu mine urmărind-o pe ea cu aparatul foto pentru a-i poza chipul drăguț. Era vorbăreață și obraznică, dar în același timp timidă să pozeze în fața camerei. Deseori oamenii sunt timizi, mai ales cu străinii. Câteodată pentru a-și ascunde timiditatea încep să râdă. Ca și un zâmbet, afirmația da poate avea atât de multe înțelesuri în Myanmar! Într-adevăr, birmanezii îți vor spune foarte rar nu. Trebuie să înveți modurile diferite în care se spune da și să-ți dai seama de sensul din spatele unei afirmații.  
 
May
Pride


Probably the most photographed people in the Buddhist countries are monks. This monk was sitting with his two other fellow monks in one of the old temples of Bagan. He was less willing to face the camera and was very often gazing on the side. The other two younger companions were smiling to the tourists who wished to take pictures of them. I like the seriousness of this young monk but I have the feeling when studying his face that I see a hint of pride as well. Going to a monastery and becoming a monk is a very high honour for the family in the Buddhist countries.  Mai
Mândrie

Probabil cei mai fotografiați oameni în țările budiste sunt călugării. Acest călugăr se afla, împreună cu alți doi, în unul din templele Baganului. Era mai puțin dispus să privească în aparatul de fotografiat și se uita des într-o parte. Ceilalți doi companioni mai tineri zâmbeau celor care voiau să le facă poze. Mi-a plăcut seriozitatea acestui tânăr călugăr, dar, studindu-i fața, am impresia că descopăr în același timp o notă de mândrie. Pentru familia dintr-o țară budistă faptul de a avea un membru al familiei într-o mănăstire, călugăr, este o onoare.  
 
June
Culture
It was during our Shan trip that we had lunch at this women’s house. Both pictures show the same lady. I chose to photograph her from behind as I wanted to concentrate on the smoke coming from the cigar. I waited long enough for the shot so as to allow her to light a cheroot and for the smoke to mix with her hair. Actually we saw quite a few women smoking cheroot cigars in the Shan state. The second picture was taken when she and her grandchildren joined us in the main room. We all sat in a circle and stared at each other. We had no translator. She started laughing heartily when I showed her some of the shots and she was enjoying the attention. When noticing that I was interested in her back tattoos which were showing three pagodas she allowed me to take a good snapshot. After smoking the cigar she went on the narrow balcony to continue weaving at her small traditional weaving station.  
Iunie
Cultură

Am servit masa în casa acestei femei în timp ce călătoream prin regiunea Shan. Ambele poze înfățișează aceeași femeie. Am ales să o fotografiez din spate pentru că doream să mă concentrez pe fumul care se ridica de la țigară. Am așteptat destul de mult până să fac poza pentru a-i da timp să își aprindă o țigară și pentru ca fumul să se amestece cu părul ei. De fapt am văzut destul de multe femei fumând trabuc în regiunea Shan. Cea de-a doua poză a fost realizată atunci când ni s-a alăturat, împreună cu nepoții în camera principală. Stăteam cu toții în cerc și ne zgâiam unii la alții. Nu aveam interpret. A început să râdă cu poftă când i-am arătat unele poze și îi plăcea să fie în mijlocul atenției. Când a văzut că sunt interesată de tatuajele ei de pe spate, reprezentând trei pagode, mi-a dat voie să le fotografiez. După ce a terminat trabucul s-a reîntors pe balconul îngust continuând să țese la războiul tradițional de mici dimensiuni.
 

July
Endurance

What a beautiful sunset at the U Bein Bridge in Mandalay! Built around 1850 this old bridge has a special charm given by the old and weather beaten teak wood. As you may imagine the best moment to take a boat to see the bridge is when the sun goes down among the stilts, after one full day of touring the former royal capitals in the Mandalay region. I made endless pictures not looking for the perfect one but just being amazed by the beautiful sunset and scenery. These were the last pictures at the end of one fantastic day around Mandalay.

Iulie
Rezistență

Ce apus de soare frumos la podul U Bein din Mandalay! Construit în jurul anului 1850 acest pod vechi are un farmec aparte care se datorează lemnului de teak vechi și bătut de vreme. După cum vă puteți imagina cel mai potrivit moment pentru a lua o barcă și a admira podul este atunci când soarele coboară printre bârnele care îl susțin, după o zi plină de plimbări prin fostele capital regale ale Mandalayului. Am făcut poze nenumărate necăutând poza perfectă, dar fiind uimită de frumosul apus de soare și priveliște. Acestea au fost ultimele poze la sfârșitul unei zile minunate în jurul Mandalayului.


August
Amazement

The sunsets in Myanmar are amazing. We enjoyed them in Mandalay, Ngwe Saung beach and in the Mergui archipelago. This picture is made at the Ngwe Saung beach, on a boat with its anchor out, trying our luck at fishing. Here in Myanmar I witnessed the longest sunsets ever. You have plenty of time to notice the change in colours of the sea and the sky. You have enough time to smile and dream!

August
Uimire

Apusurile de soare în Myanmar sunt impresionante. Ne-am bucurat de ele în Mandalay, pe plaja Ngwe Saung și în arhipelagul Mergui. Poza aceasta a fost realizată de pe un vaporaș, lângă plaja Ngwe Saung, ancorați pe mare, încercându-ne norocul la pescuit. Aici în Myanmar am fost martorii celor mai lungi apusuri de soare. Ai timp destul să observi diversele culori care transformă cerul și marea. Ai timp suficient să zâmbești și să visezi!
Septembrie
Dreaming

The below image of the perfect Caribbean beach was taken while sailing in the Mergui Archipelago. And it was not only one but several beautiful beaches on each of the islands we stopped at. A dream beach holiday for me means white sand, an emerald warm sea and few tourists. You could not but wonder how rich this country is! I cannot recommend enough a sailing trip to the Mergui Arhipelago to discover these beautiful unspoilt islands!
Septembrie
Visând

Imaginea de mai jos cu plaja perfectă, de genul celor din Caraibe, a fost făcută în timp ce navigam în arhipelagul Mergui. Și nu am găsit doar una ci mai multe plaje frumoase pe fiecare insulă la care am lăsat ancora. O vacanță de vis la plajă înseamnă pentru mine nisip alb, apă caldă de smarald și puțini turiști. Nu puteai decât să te minunezi de bogăția acestei țări! Recomand cu căldură o excursie în arhipelagul Mergui, pe o barcă, să descoperi aceste insule virgine frumoase!
 
Octombrie
Hardship

The barefoot lady working her field in the Shan state reminds me of the everyday struggle the famers have to face in Myanmar where conditions are extremely difficult and the infrastructure is underdeveloped. Everywhere on the fields people work the rich red earth with very old and simple tools or industrial revolution-era machineries and more often than not with water-buffalos. This lady continued digging the field while we passed by. She was alone and seemed very concentrated on her work.

Octombrie
Greutăți

Femeia desculță ce își lucra ogorul în regiunea Shan mi-a amintit de lupta zilnică pe care o duc țăranii din Myanmar unde condițiile sunt extrem de dificile și infrastructura este subdezvoltată. Peste tot pe câmpuri, oamenii lucrează pământul roșu și bogat cu utilaje simple sau ustensile din epoca revoluției industriale și de cele mai multe ori doar cu bivoli. Femeia și-a continuat munca în timp ce noi treceam. Era singură și părea foarte concentrată.
November
Traditions
We found this old fisherman on the Inle lake during our sunset excursion. Probably during the day he was fishing his meals on the lake while in the evening he was making some money by enchanting the tourists with his equilibristic movements. He was posing for a few minutes before approaching to receive his tip. He was old and very thin like most of the Myanmar people. He was constantly losing his meager earnings back into the water through the whole in his torn shirt breast-pocket. I was amazed, happy and sad at the same time!
Noiembrie
Tradiții
În timp ce eram pe lacul Inle să admirăm apusul soarelui, am întâlnit acest bătrân pescar. Probabil  în timpul zilei își pescuia mâncarea pe lac, în timp ce seara făcea niște bani încântându-i pe turiști cu mișcările lui de echilibristică. A pozat pentru câteva minute după care s-a apropiat să își primească banii. Era bătrân și foarte slab, ca și majoritatea oamenilor din Myanmar. Din buzunarul rupt al cămășii îi cădeau mereu în apa lacului puținii bani câștigați.  Am fost uimită, fericită și tristă în același timp!
December
Happiness and hope

I would like to end the presentation with this funny and full of hope picture of a child trying to mount a buffalo. It is a picture made on a field in the same beautiful Shan state where the family of the child was working. He was playing and trying his strength with the animal that was very patient. We were told that the buffalos are gentle with and trust the people they belong to.

Decembrie
Bucurie și speranță

Aș dori să închei prezentarea cu această poză simpatică și plină de speranță a unui băiat care încearcă să se urce pe un bivol. Este o poză făcută pe un ogor unde familia copilului lucra, în aceeași regiune frumoasă Shan. El se juca măsurându-și puterile cu animalul care era foarte răbdător. Ni s-a spus că bivolii sunt foarte blajini și au încredere în oamenii de care aparțin.

 
To conclude, as far as I got to know the country and its inhabitants, I would describe the people as beautiful, curious, serene, shy, but full of pride, having to face still many hardships in life, in the same time filled with dreams and having a rich culture and traditions and overall happy and hopeful for the future. We must confess many times during the past year we were amazed by such a varied and different culture than ours!

În încheiere, atât cât am ajuns să cunosc țara și pe locuitorii ei, i-aș descrie pe oameni ca fiind frumoși, curioși, senini, timizi, dar plini de mândrie, având în față încă multe greutăți de trecut, în același timp plini de vise, cu o cultură și tradiții bogate și în ansamblu fericiți și cu speranțe pentru viitor. Trebuie să recunoaștem că în ultimul an, am fost de multe ori uimiți de cultura variată și diferită față de a noastră!No comments:

Post a Comment